Loading... Please wait...
  • Oxford English / Xhosa Dictionary (Paperback) - ISBN 9780199043422

Oxford English / Xhosa Dictionary (Paperback), Age 14+

R304.95
SKU:
ISBN 9780199043422
Condition:
New
Weight:
1.00 KGS
Availability:
This title ships within 7 days based on stock availability, with R75 minimum shipping cost.
Quantity:

Product Description

Oxford English Xhosa Dictionary (Paperback)

Ngelivala isikroba kwiminqweno esekulithuba ikhona malunga nesichazi-magama esilandelekayo sesiNgesi nesiXhosa, lo msebenzi uqulunqwe ngeenjongo zokufezekisa iimfuno zabantetho isisiXhosa abafunda isiNgesi, nabantetho isisiNgesi abafunda isiXhosa.

Answering a long-felt need for a comprehensive English-Xhosa dictionary, this work has been compiled to meet the needs of both Xhosa-speakers learning English, and English-speakers learning Xhosa.

Ngaphezulu: isikhokelo samahlelo ezibizo zesiXhosa esikwiphepha elingaphambili lesi sichazi-magama sikunceda ekubeni uyiqonde eyona nxalenye ibalulekileyo kwigrama yesiXhosa kwaye usisebenzise ngokufezekileyo isichazi-magama sakho.

Plus: a guide to Xhosa noun classes in the front of the dictionary helps you understand a vital part of Xhosa grammar and use your dictionary effectively.

Features:

  • Ungeniso olumalunga nama-15,000 lulufi kelela ngokubanzi ulwimi lwesiNgesi lwemihla ngemihla, olobugcisa kunye nolungqamene ngqo nesifundo sesiNgesi / Around 15,000 entries comprehensively cover every day, technical and subject-specific English
  • Imizekelo ikubonisa kakuhle iindlela zokuwasebenzisa ngokufanelekileyo amagama esiNgesi kunye neenguqulelo zawo zesiXhosa kwiimeko ngeemeko / Examples show you how to use English words and their Xhosa translations effectively in context
  • Iilebhile zikunceda ekubeni uwasebenzise kwiimeko ezichanekileyo amagama ngokuthi zibonise izithintelo ekuwasebenziseni / Labels help you use words in the right context by showing restrictions on their use
  • Amahlelo ezibizo zesiXhosa abonakaliswe ngokucacileyo ukukunceda ukuphepha kangangoko ukwenza iimpazamo zegrama / The class system of Xhosa nouns is clearly shown to help you avoid making grammar mistakes.

Find Similar Products by Category

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
School Supplies

Sign up to our newsletter